Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN MYMICROZOO.COM

 

WAAROM JE BACTERIËN CHECKEN?

"Je bent wat je eet" is een bekende uitspraak. Nu stelt MyMicroZoo je in staat om te kijken wat nu daadwerkelijk de invloed is van dat wat je eet. Maak een account aan op MyMicroZoo.com en wordt “MMZ-member”, lid van de MyMicroZoo community. Als lid van de MyMicroZoo community help je mee aan verder onderzoek naar microbiota. Stuur je een testkit in via onze website voor onderzoek van een monster, dan zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

 

1       MICROBIOTA – ONDERZOEK JE BACTERIËN

De darmen bevatten een enorme hoeveelheid en ook heel veel verschillende bacteriën: microbiota. De aantallen lopen op tot honderdduizend miljard bacteriën die weer bestaan uit meer dan duizend verschillende soorten en veel daarvan kennen we nog niet.

We weten dat de samenstelling van de microbiota in de darmen invloed heeft op het lichaam en op hoe je je voelt. Van de details weten we nog te weinig, oorzaak en gevolg zijn nog onduidelijk. Daarvoor is meer onderzoek nodig.

Samen met jou wil MyMicroZoo een belangrijke bijdrage leveren aan dit onderzoek. MMZ-members helpen mee om oplossingen en antwoorden te vinden op de uitdagingen van deze tijd.

Door verder onderzoek van de bacteriën hopen we uiteindelijk biomarkers te kunnen herkennen. De biomarkers kunnen helpen zoals ziektes als astma of auto-immuunziektes zoals MS eerder te signaleren. Met het onderzoek hopen we de biomarkers te ontdekken die uiteindelijk helpen dit soort ziektes te voorkomen. De biomarkers kunnen ook helpen om een goede kwaliteit van leven tot op hoge leeftijd te borgen.

 

2       GASTHEER

Wat nu precies de samenstelling van de bacteriën in je darmen bepaalt is onduidelijk. Wel weten we dat die samenstelling wordt beïnvloed door jouw lichaam als gastheer; leeftijd, leefomgeving en voeding spelen een belangrijke rol. MyMicroZoo kan die aspecten niet afleiden uit de samenstelling van de bacteriën, daarom vragen we je naar die leefstijlkenmerken, hierna “lifestyle kenmerken”.

Uit de samenstelling van je bacteriën ben jij als een enkel individueel natuurlijk persoon niet te herkennen. Die samenstelling is steeds uniek voor het moment in tijd en is iedere dag anders. Analyse van je bacteriën geeft een indicatie over de aanwezigheid van de verschillende soorten bacteriën, maar het zegt niets over je gezondheid.   

 

3       ONDERZOEK MICROBIOTADATA

Om het darmecosysteem beter te begrijpen is meer onderzoek nodig. Daarvoor verzamelt MyMicroZoo de analyses van microbiota. De analyses, hierna de “Microbiotadata”, worden bewaard. De monsters waarop de analyse is gebaseerd worden door MyMicroZoo direct na analyse van het monster vernietigd.

De Microbiotadata bewaren we in een databank zodat deze analysedata beschikbaar blijven voor later wetenschappelijk of statistisch onderzoek. De Microbiotadata zijn niet herleidbaar tot jou of ander individueel natuurlijk persoon.

Mocht je bezwaar hebben tegen opslag van de Microbiotadata voor later onderzoek, dan kun je dat altijd aan MyMicroZoo laten weten via onze contactgegevens.

MyMicroZoo kan de Microbiotadata en metadata, de lifestyle kenmerken, gebruiken voor verder onderzoek. Daaronder valt eigen onderzoek of het participeren in onderzoeksprojecten. We kunnen deze gegevens ook ter beschikking stellen aan derde onderzoekspartijen. MyMicroZoo handelt daarbij conform de strikte voorwaarden van haar privacystatement en zal altijd zorgvuldig en integer handelen.

 

4       MYMICROZOO

Via de website www.mymicrozoo.com biedt MyMicroZoo tests aan om de bacteriën in je darmen - je microbiota – te analyseren. De analyses worden uitgevoerd door een ervaren en erkend moleculair-biologisch instituut: BaseClear Labservices BV gevestigd in Leiden (“BaseClear”).

De uitvoering van deze tests zijn onderhevig aan strikte voorwaarden. De analyses worden gedaan aan de hand van bij BaseClear beschikbare hoogstaande DNA-analyse technieken en worden uitgevoerd volgens de hoogste kwaliteitsnormen. 

 

Heb je vragen of wil je meer informatie? MyMicroZoo is te bereiken via deze gegevens:

MyMicroZoo B.V. – Sylviusweg 74 – +31(0)715233917 – info@mymicrozoo.com

http://www.mymicrozoo.com - KvK nummer: 65867637

Op onze dienstverlening is Nederlands recht van toepassing, ook als je in het buitenland woont.

 

5       HOE WERKT HET?

1.  BESTEL

 

Bestel online je testkit en maak je eigen account aan.

 

Je inloggegevens zijn persoonlijk en we adviseren je die geheim te houden en niet te delen met derden. Jij blijft zelf verantwoordelijk voor alle activiteit en inzage via jouw account.

 

We vragen je naar je lifestyle kenmerken en vertrouwen erop dat je die naar waarheid invult zodat we je later de juiste resultaten van de analyse van je Microbiotadata kunnen laten zien. Vermoeden we misbruik of fraude van je account, dan kunnen we deze blokkeren of afsluiten. Heb je je account langer dan een jaar niet gebruikt, dan kunnen we je een bericht sturen met de vraag of je je account wilt behouden. Gebruik je je account langer dan twee jaar niet, dan kunnen we toegang tot je account beëindigen en contactgegevens verwijderen.

 

2. MONSTER

 

Na je aanmelding en bevestiging van betaling ontvang je van ons een testkit. Lees de instructies bij de testkit en neem een monster van je ontlasting.

 

Voor een juiste analyse van de monsters zijn we afhankelijk van het door jou ingestuurde materiaal. Ander materiaal insturen of een onjuiste behandeling van de monsters, maken dat wij niet de juiste analyse kunnen uitvoeren. We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele afwijkingen in de resultaten indien de monsters niet jouw ontlasting betreffen, door jou niet goed zijn behandeld of niet op de juiste wijze naar ons zijn ingestuurd.

Constateren we dat er iets mis is gegaan met de monsters en de testkit, dan kunnen we je vragen opnieuw een monster in te sturen. We zijn daar echter niet toe verplicht, ook niet als je ons al betaald hebt. Volg daarom de instructies die we je bij de testkit sturen zorgvuldig op.

 

3. OPSTUREN

 

Stuur je monster in de testkit naar ons op in de meegeleverde envelop.

 

We behandelen de monsters met grote zorgvuldigheid. Je monster vernietigen we direct na de analyse van de bacteriën.

 

4. VERWERKEN

 

We analyseren je bacteriën.

 

De analyse is altijd een momentopname. De analyse wordt uitgevoerd met de technieken die vandaag de dag bekend zijn en we spannen ons in om de best mogelijke resultaten te behalen in de analyse. (Geringe) afwijkingen in de analyses zijn altijd mogelijk, ook als die op dezelfde monsters worden uitgevoerd. Afwijkingen in de analyseresultaten van tests die op dezelfde monsters zijn uitgevoerd door andere organisaties komen vaak voor. De analyseresultaten zijn namelijk afhankelijk van de gebruikte analysetechnieken en -materialen.

De uitvoering van onze tests is zorgvuldig en is onderhevig aan strikte voorwaarden. De analyses worden gedaan aan de hand van de bij BaseClear beschikbare hoogstaande DNA-analyse technieken en worden uitgevoerd volgens de hoogste kwaliteitsnormen.

 

5. RESULTATEN

 

Je krijgt via email een bericht als je monster is verwerkt en de test is uitgevoerd. Via onze beveiligde website kan je vervolgens na inloggen op je persoonlijke account de resultaten van de analyse van je bacteriën bekijken. De analyse van jouw bacteriën en Microbiotadata is via je persoonlijke account alleen voor jou inzichtelijk.

 

Je kan de analyse van je bacteriën vergelijken ten opzichte van anderen met andere of dezelfde lifestyle kenmerken. Een vergelijking is nooit op persoonsniveau, maar is alleen mogelijk op basis van metadata. Er is dus nooit een vergelijking beschikbaar met andere herkenbare individuele personen. Jij bent op basis van de analyse van jouw bacteriën ook nooit herkenbaar als individueel natuurlijk persoon.

 

Je kan de analyse van je bacteriën downloaden of afdrukken voor (later) eigen gebruik. Commercieel gebruik van onze analyses is zonder onze toestemming niet toegestaan.

 

De analyse van je bacteriën is nadrukkelijk geen gezondheidsadvies. De analyse zegt niets over je gezondheid, maar geeft uitsluitend een beeld van de samenstelling van je bacteriën, je microbiota.

 

Voor een verdere interpretatie van de analyse van je bacteriën kun je altijd verder deskundig advies inwinnen bij derden. We kunnen je, als je dat wilt, doorverwijzen naar deskundigen waarvan bekend is dat ze beschikken over de benodigde kennis voor het interpreteren van de analyses. Zij kunnen eventueel verder advies geven op het gebied van leefstijl om tot een andere samenstelling van je bacteriën te komen. Wij kunnen nooit verantwoordelijk worden gehouden voor deze adviezen en de eventuele effecten daarvan op jou en sluiten eventuele aansprakelijkheid uit, ook als die adviezen binnen de MyMicroZoo community worden gegeven.

 

6 . VRAGEN?

 

Heb je vragen of wil je meer informatie? MyMicroZoo is te bereiken via deze gegevens:

 

MyMicroZoo B.V. – Sylviusweg 74 – +31(0)715233917 – info@mymicrozoo.com

 

PRIVACYSTATEMENT MYMICROZOO.COM

 

MYMICROZOO

Via de website www.mymicrozoo.com  biedt MyMicroZoo tests aan om de bacteriën in je darmen - je microbiota – te analyseren. De analyses worden uitgevoerd door een ervaren en erkend moleculair-biologisch instituut: BaseClear Labservices BV gevestigd in Leiden (“ BaseClear”).

MyMicroZoo behandelt de data en gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en houdt zich met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en andere toepasselijke wet- en regelgeving.

MyMicroZoo heeft een privacy officer aangesteld; heb je vragen over je privacy of gebruik van persoonsgegevens door MyMicroZoo, dan kun je contact opnemen met de privacy officer: privacyofficer@mymicrozoo.nl

Heb je vragen of wil je meer informatie? MyMicroZoo is te bereiken via deze gegevens:

MyMicroZoo B.V. – Sylviusweg 74 – +31(0)715233917 – info@mymicrozoo.com

www.mymicrozoo.com  -  KvK nummer: 65867637

 

ONDERZOEK

Om het darmecosysteem te begrijpen is meer onderzoek nodig. Daarvoor verzamelt MyMicroZoo de analyses van microbiota. De analyses, hierna de “Microbiotadata”, worden bewaard. De monsters waarop de analyse is gebaseerd worden door MyMicroZoo direct na analyse van het monster vernietigd.

De Microbiotadata bewaren we in een databank, zodat deze analysedata beschikbaar blijven voor later wetenschappelijk of statistisch onderzoek. De Microbiotadata zijn niet herleidbaar tot een individueel natuurlijk persoon.

Mocht je bezwaar hebben tegen opslag van de Microbiotadata voor later onderzoek, dan kun je dat altijd aan MyMicroZoo laten weten via onze contactgegevens.

 

MICROBIOTADATA EN PERSOONSGEGEVENS

MyMicroZoo verzamelt en verwerkt verschillende soorten data en gegevens. Sommige data kwalificeren als persoonsgegevens, andere data niet:

De verschillende categorieën data van MyMicroZoo:

 

Contactgegevens

“Contactgegevens” zijn je contactgegevens, zoals naam, emailadres, adres en gebruikersnaam van je account.

Dit zijn persoonsgegevens.

 

Je contactgegevens worden in een aparte database bewaard. Er is zonder jouw toestemming geen koppeling of sleutel tussen je contactgegevens en je lifestyle kenmerken of Microbiotadata.

Lifestyle kenmerken

“Lifestyle kenmerken” is de informatie die je aan ons hebt gegeven op basis van onze vragenlijst, zoals gezondheidsstatus, persoonlijke eigenschappen, dieetgewoontes, etniciteit, familiegeschiedenis, etc.

 

Maak je opnieuw gebruik van de diensten van MyMicroZoo, stuur je bijvoorbeeld opnieuw een testkit in voor analyse van een monster, dan vragen we je, indien je geen toestemming hebt gegeven een sleutel te creëren tussen je lifestyle kenmerken en je contactgegevens, opnieuw een volledige vragenlijst in te vullen over je leefstijl. Indien je wel toestemming hebt gegeven hoef je slechts een beperkte vragenlijst in te vullen die betrekking hebben op je actuele lifestyle.

 

De lifestyle kenmerken worden in een aparte database bewaard en zijn niet terug te herleiden naar jou als individueel persoon. Deze lifestyle kenmerken zijn op zichzelf dan ook geen persoonsgegevens zoals bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

Geef je je uitdrukkelijke toestemming voor het creëren van een sleutel tussen je lifestyle kenmerken en je contactgegevens, dan wordt die combinatie van gegevens beschouwd als bijzondere persoonsgegevens. Jij hebt alleen zelf toegang tot deze unieke sleutel. Toegang is verder beperkt, medewerkers van MyMicroZoo hebben geen toegang anders dan voor noodzakelijke technische doeleinden, zoals onderhoud en beveiliging van de sleutels.

Monster

“Monster” is een monster van je ontlasting, een door het lichaam afgescheiden anonieme stof. Dit zijn anonieme stoffen en geen persoonsgegevens.

 

De monsters worden niet opgeslagen en worden na analyse direct vernietigd.

Microbiotadata

“Microbiotadata” zijn de analyse data van de bacteriën in de toegezonden monsters.

 

De Microbiotadata zijn niet herleidbaar tot een individueel natuurlijk persoon. De Microbiotadata zeggen niets over je gezondheid, maar zijn een analyse van de samenstelling van je bacteriën en geven alleen een indicatie van de verschillende soorten bacteriën. Dit zijn geen persoonsgegevens.

 

DOELEINDEN

MyMicroZoo kan de Microbiotadata en Lifestyle kenmerken gebruiken voor verder onderzoek, waaronder maar niet beperkt tot eigen onderzoek, participeren in onderzoeksprojecten of het ter beschikking stellen van data aan derde onderzoekspartijen.

Mocht je bezwaar hebben tegen gebruik van de Microbiotadata voor later onderzoek, dan kun je dat altijd aan MyMicroZoo laten weten.

We gebruiken de data voor:

  • Het uitvoeren van onderzoek in de meest brede zin van het woord, waaronder eigen onderzoek, het participeren in onderzoeksprojecten of ter beschikking stellen aan derde partijen voor verder onderzoek;
  • Het creëren van een database en het leren herkennen van patronen om biomarkers te identificeren;
  • Het opstellen van benchmarks, zoals een vergelijking tussen verschillende leefstijlen gebaseerd op bijvoorbeeld eetgewoontes (vegetariër, veganist, paleodieetvolger, alleseter, etc.), activiteit (sporter, bankzitter), BMI of leeftijd. Verdere profilering doen we niet.

Je contactgegevens gebruiken we om:

  • Je uit te nodigen voor de MyMicroZoo community en daarvan op de hoogte te houden;
  • Je uit te nodigen voor eventuele andere of verdere onderzoeken;
  • Je advies te kunnen geven, zoals voedingsadvies om de samenstelling van je microbiota te beïnvloeden;
  • Je op de hoogte te stellen van producten en diensten die interessant voor je kunnen zijn;

Geef je je uitdrukkelijke toestemming om je lifestyle kenmerken te koppelen aan je contactgegevens, dan gebruiken we die bijzondere persoonsgegevens eveneens voor bovenstaande doeleinden.

 

GEEN VERKOOP VAN PERSOONSGEGEVENS

Je persoonsgegevens verkopen we nooit aan derden.

Geaggregeerde data, waarin je niet herkenbaar bent als individueel natuurlijk persoon, kunnen we voor (verdere) onderzoeksdoeleinden beschikbaar stellen.

 

GESCHEIDEN OPSLAG EN BEVEILIGING

De verschillende soorten data worden gescheiden van elkaar opgeslagen en bewaard in Europa. De Microbiotadata, de lifestylekenmerken en contactgegevens worden in aparte databases opgeslagen. De data is beveiligd door organisatorische en technische maatregelen, onder meer door encryptietechniek.

De toegang tot de persoonsgegevens is beperkt tot de medewerkers van MyMicroZoo die noodzakelijkerwijs met de persoonsgegevens werken.

Heb je uitdrukkelijk toestemming gegeven tot het creëren van een sleutel tussen je lifestylekenmerken en je contactgegevens, dan is er een sleutel gecreëerd waartoe jij alleen toegang hebt. Verdere toegang is beperkt tot geautoriseerde medewerkers van MyMicroZoo voor noodzakelijke technische doeleinden, zoals onderhoud en beveiliging van de sleutels.

Heb je je account langer dan twee jaar niet gebruikt, dan kunnen we toegang tot je account beëindigen en contactgegevens verwijderen.

De data bewaren we zolang nodig voor de (onderzoeks)doeleinden.

 

RECHT OP INZAGE, CORRECTIE EN VERZET

Je hebt altijd recht op inzage of correctie van je persoonsgegevens. Wil je dat we niet langer gebruik maken van je persoonsgegevens, dan kun je dat altijd aan ons laten weten via onderstaande contactgegevens.

 

VRAGEN OF KLACHTEN?

Heb je vragen of misschien een klacht? Laat het ons zo snel mogelijk weten zodat we je kunnen helpen met een oplossing. Onze privacy officer kan als bemiddelaar optreden. Ben je toch niet tevreden, dan kun je je daarna altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Je kunt ons bereiken op:

privacyofficer@mymicrozoo.com  -  MyMicroZoo B.V. – Sylviusweg 74 – +31(0)715233917

 

Of kijk voor de meest actuele informatie op onze website.

KvK nummer: 65867637

Deze website maakt gebruik van essentiƫle cookies om de werking te garanderen. Om onze website verder te optimaliseren verzoeken wij u het gebruik van alle cookies te accepteren.

Meer informatie